DLA BIZNESUDLA OSÓB PRYWATNYCH

Zasady wywozu wartości kulturalnych z Ukrainy

Cudzoziemcy na terytorium Ukrainy mają prawo do zakupu przedmiotów, które są wartościami kulturalnymi w celu ich dalszego wywozu poza granicy Ukrainy.

Wartości kulturalne – to są obiekty kultury materialnej i duchowej, co mają artystyczne, historyczne, etnograficzne i naukowe znaczenie i podlegają zachowaniu, odtworzeniu i ochronie, zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy, a mianowicie:

- oryginalne utwory artystyczne malarstwa, grafiki oraz rzeźby, kompozycje artystyczne i montaże z dowolnego materiału, utwory dekoracyjne i tradycyjnej sztuki ludowej;

- przedmioty związane z wydarzeniami historycznymi, rozwojem społeczeństwa i państwa, historią, nauką i kulturą, a także dotyczące życia i działalności wybitnych postaci państwa, partii politycznych, organizacji społecznych i religijnych, nauki, kultury i sztuki;

- przedmioty o znaczeniu muzealnym, znalezione podczas badań archeologicznych;

- komponenty i fragmenty zabytków architektonicznych, historycznych i artystycznych oraz sztuki monumentalnej;

- dawne książki i inne publikacje, stanowiące wartość historyczną, artystyczną, naukową i literacką, indywidualnie lub w kolekcji;

- rękopisy i inkunabuły, stare druki, dokumenty archiwalne, w tym dokumenty filmowe, fotograficzne i fonograficzne, pojedynczo lub w zbiorach;

- unikalne i rzadkie instrumenty muzyczne;

- różne rodzaje broni, mającej wartość artystyczną, historyczną, etnograficzną i naukową;

- rzadkie znaczki, inne materiały filatelistyczne, pojedynczo lub w kolekcji;

- rzadkie monety, ordery, medale, pieczątki i inne przedmioty kolekcjonowania;

- zbiory zoologiczne, przedstawiające wartość naukową, kulturalną, edukacyjną, wychowawczą lub estetyczną;

- rzadkie zbiory i okazy flory i fauny, mineralogii, anatomii, paleontologii.

 

Wszystkie umowy dotyczące wartości kulturalnych powinni być zawarte w formie pisemnej, bez konieczności poświadczenia notarialnego.

Wywóz wartości kulturalnych, w tym ich czasowy wywóz przeprowadza się przez osoby fizyczne i osoby prawne, na zasadach specjalnych.

Przed wywozem wartości kulturalnych ich właściciele powinny zwrócić się do specjalistycznej instytucji państwowej w celu przeprowadzenia ekspertyzy wartości kulturalnych w celu uzyskania, w jej wyniku, opinii o tym, czy przedstawione przedmioty mają wartość historyczną, naukową, kulturową, i tak dalej.

Po przeprowadzeniu ekspertyzy właściciel musi zwrócić się do Ministerstwa kultury Ukrainy z wniskiem o nadaniu prawa do wywozu wartości kulturalnych.

Taki wniosek o wywozie wartości, podaje się nie później niż jeden miesiąc przed datą ich wywozu.

Do wniosku należy dołączyć: dokument potwierdzający prawo własności wartości kulturalnych oraz opinii ekspertyzy państwowej.

Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów Ministerstwo kultury Ukrainy w ciągu miesiąca podejmuje decyzję o możliwości lub niemożliwości wywozu wartości kulturalnych.

Jeżeli decyzja o możliwości wywozu (czasowego wywozu) wartości kulturalnych zostaje podjęta, właściciel wartości kulturalnych lub osoba upoważniona otrzymuje certyfikat o prawie do wywozu (czasowego wywozu) wartości kulturalnych.

Certyfikat o prawie do wywozu (czasowego wywozu) wartości kulturalnych jest podstawą do zezwolenia przemieszczenia określonych w nim wartości kulturalnych poza obszar celny Ukrainy. Wywóz wartości kulturalnych bez tego certyfikatu jest zabroniony.